แผนปฏิบัติการประจำปี 2564

ลำดับ ชื่อโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
1
โครงการอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress
มี.ค. 64
10,000
งานฝึกอบรม
2
โครงการถ่ายภาพวิว
พ.ค. 64
500,000
งานผลิตสื่อ