โครงสร้างการบริหารงาน

นายสมชาย ทำเว็บเก่ง

CEO of ศูนย์พัฒนาเว็บไซต์

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234

นางสาวมานี ดีใจ

หัวหน้างานธุรการ

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234

นายปิติ โชคดี

หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234

นายขยัน เหลือหลาย

หัวหน้างานการตลาด

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234

นายสตีฟ โนจ๊อบ

หัวหน้างานออกแบบ

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234

นางชูใจ มากมาย

หัวหน้างาน IT

โทรศัพท์: +66 544666 ต่อ 1234